ក្ដារចុច និង ការប្រើភាសាខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

បូវី ឈុនឡេងSpeaker’s Name – បូវី ឈុនឡេង

Topic – ក្ដារចុច និង ការប្រើភាសាខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

Summary – ដោយឃើញថាសព្វថ្ងៃនេះមានការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរជាច្រើនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម និង ប្លក់មួយចំនួន សរសេរខុស។ ខ្ញុំមិនច្បាស់ថាគាត់សរសេរខុស ឬ រកអក្សរនៅក្នុងក្ដារចុចមិនឃើញនោះទេ។ ហេតុនេះទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តលើកយកវិធីនៃការសរសេរភាសាខ្មែរតាមរយៈក្ដារចុចរបស់ NiDA មកនិយាយ។

About the Speaker – និស្សិតឆ្នាំទី៣ សកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ
Co-Founder : KhmerTalks SiemReap
Organizer at : BarCamp Angkor
Administrator : Cambodia Android Users Group
Website : www.caugtalk.info
Email : chhunlengbovy@gmail.com

Language for Presentation – Khmer