គន្លឹះ និងការប្រើប្រាស់ ADB និង Fastboot របស់ Android

សួន សីហាពណ្ណរាយSpeaker’s Name – សួន សីហាពណ្ណរាយ

Topic – គន្លឹះ និងការប្រើប្រាស់ ADB និង Fastboot របស់ Android

Summary – ១. លំណែនាំអំពី ADB និង Fastboot
២. ការប្រើប្រាស់នៅលើកុំព្យូទ័រ
៣. ការបង្កើតជា bat script ដើម្បីបើប្រាស់ ADB និង Fastboot

About the Speaker – ខ្ញុំជា​អ្នកសរសេរប្លក់ម្នាក់ឈ្មោះថា Cambodroid ។ ដោយសារតែខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត Android ដូច​នេះ​ហើយ​ខ្ញុំ​តែង​សរសេរ​អ្វី​ដែលថ្មីៗ គន្លឹះ និង​បទពិសោធន៍​ផ្សេងៗ​ទាក់ទងនឹង Android ចែកជូន​អ្នក​ដែលមានចំនូល​ចិត្ត​ដូច​គ្នា ដើម្បី​ជា​ចំនេះដឹង។

Language for Presentation – Khmer