បច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទ និង ការច្នៃប្រឌិតថ្មី

សុខគឹមហេងSpeaker’s Name – សុខគឹមហេង

Topic – បច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទ និង ការច្នៃប្រឌិតថ្មី

Summary – បទបង្ហាញនេះ នឹងនិយាយអំពីគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីៗ ក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដូចជា NFC, QR Code, Invisible Tag, iBeacon សម្រាប់បម្រើដល់ប្រជាជន និង លើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចប្រជាជន ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយពីប្រទេសកម្ពុជា។

About the Speaker – ជាគ្រូនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា បញ្ចប់ថា្នក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៅប្រទេសបារាំងឆ្នាំ២០០៨។ បច្ចុប្បន្នកំពុងដឹកនាំគំរោងបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទជាមួយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ។

Language for Presentation – Khmer