បទពិសោធន៏​នៃ​ការប្រើប្រាស់ Snapseed

សៀង សុខហេងSpeaker’s Name – សៀង សុខហេង

Topic – បទពិសោធន៏​នៃ​ការប្រើប្រាស់ Snapseed

Summary – ចែករំលែក​និងពិភាក្សា​ពីការប្រើ​ប្រាស់កម្មវិធីការប្រែរូប​ភាព​លើឧបករណ៏​ ចល័ត Android និង iOS មួយកម្មវីធី Snapseed របស់​ក្រុមហ៊ុន Google។ ​ការពិភាក្សាទៅលើការប្រើប្រាស់ពី Tool នៃ​កម្មវិធី​ដូចជា Brightness & Contrast, BW Effect, Image tuning និង Tilt Shift ជាដើម។ ការ​ស្វែង​យល់ និង​ការពិភាក្សា​អំពី​ការ​ថត​រូបភាព​តាម​ទូរស័ព្ទ (Phoneography)។

About the Speaker – ខ្ញុំជា​អតីតស្ថាបនិក​ប្លុក happyphotoshop.wordpress.com ដែល​បាន​ចែករំលែក​ចំណេះដឹង​ Photoshop។ ខ្ញុំ​ក៏ចាប់​អារម្មណ៏​ផងដែរ​ចំពោះ​ការ​ថត​រូប​តាម​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត។ អ្នក​អាច​មើល​ពី​រូបថត​ដែល​ខ្ញុំថតតាមទូរស័ព្ទ​ចល័តតាមរយៈ http://instagram.com/seangsokheng ។ ខ្ញុំរីករាយ​និង​ស្វាគមន៍​ចំពោះ​វប្បធម៏ចែករំលែក។

Language for Presentation – Khmer