ពិភពការងារនៃសមាហរណកម្មអាស៊ាន 2015

kouyhengSpeaker’s Name: ខូវ គួយហេង

Topic: ពិភពការងារនៃសមាហរណកម្មអាស៊ាន2015

Summary: ប្រធាននេះចង់និយាយពី៖
-សម្ថតភាពរបស់យុវជន
-ការជួយលើធនធានមនុស្ស
-ការទំនាក់ទំនង
-ការរៀបចំនិងរបៀបដាក់CV
-ការធ្វើការងារឲ្យបានជោគជ័យ។

About the Speaker: ឈ្មោះខូវ គួយហេង ភេទប្រុស មកពីខេត្តកំពង់ចាម។
សព្វថ្ងៃជានិស្សិតនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវីទ្យាកម្ពុជា។
តួនាទីជាប្រធានក្រុមយុវជនឆ្នើមពីជ័យពេជ្រ ។
បទពីសោធន៍ ៖ ធ្នាប់ដឺកនាំយុវជនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជាច្រើន និងជួយដល់យុវជនជាច្រើន។

Language for Presentation: Khmer