របៀបបង្កើត Web Blog យ៉ាងងាយស្រួលជាមួយWordPress.com

សាន សុភ័ក្រ្តSpeaker’s Name – សាន សុភ័ក្រ្ត

Topic – របៀបបង្កើត Web Blog យ៉ាងងាយស្រួលជាមួយWordpress.com

Summary – ក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបបង្កើត Website Blog យ៉ាងងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សជាមួយ WordPress.com។ រៀនប្រធានបទនេះចប់ លោកអ្នកនឹងអាចបង្កើតWeb Blogបានដោយខ្លួនឯងដោយពុំចាំបាច់ចំណាយថវិការអ្វីឡើយ។
តម្រូវការ៖ ត្រូវមានComputerមួយគ្រឿង និងAccount Gmailមួយ។

About the Speaker – ខ្ញុំបាទជានិស្សិតឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១ ជំនាន់ទី២ នៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរជំនាន់ថ្មី។ ខ្ញុំបាទធ្លាប់ធ្វើចូលរួមកម្មវិធីBarcampចំនួន២ដងរួចមកហើយ គឺលើកទី១នៅបាត់ដំបង(ជាអ្នកចូលរួមធម្មតា) និងលើកទី២នៅកំពង់ចាម(ជាវាគ្មិន)។ ហើយលើកនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកចូលរួមសិក្សាប្រធានបទរបស់ខ្ញុំច្រើនដូចកាលនៅកំពង់ចាមទៅចុះ..។

Language for Presentation – Khmer