អត្ថប្រយោជន៍​របស់​យុវជន​អំពី​ការ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត

sivgechSpeaker’s Name: គាង ស៊ីវហ្គេក

Topic: អត្ថប្រយោជន៍​របស់​យុវជន​អំពី​ការ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត

Summary: ប្រធាន​បទ​នេះផ្តោត​សំខាន់​ទៅ​លើ​គុណ​សម្បិត្ត​នៃ​ការ​ចូល​រួម​ការ​ងារ​សង្គម​ដោយស្ម័គ្រចិត្ត។ យើង​នឹង​ទទួល​បាន​ពី​ការ​ចូល​រូម​ការងារ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ពី​សង្គម​ដូចជា៖
– ទទួលបានចំនេះដឹងថ្មីពីការងារស្ម័គ្រចិត្ត
– ទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារ និងបទពិសោធន៍ជីវិត
– ទទួលបានទំនាក់ល្អ (មានមិត្តភក្តថ្មី…………….)
– អាចទទួលបានការងារល្អ
– ទទួលបានកិត្តយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះចំពោះខ្លួន គ្រួសារ និងសង្គម
– អាចធ្វើអោយប្រទេសជាតិយើងទទួលបានការអភិវឌ្ឍ និងមានភាពរីកចម្រើន

About the Speaker:
Position: Branch Operation Officer and Student at Norton University