ការបង្កើតវិបសាយជាមួយcms និង ការ​hack ,clone វិបសាយល្បី

ផាត សុវឌ្ឈនាSpeaker’s Name: ផាត សុវឌ្ឈនា

Topic: ការបង្កើតវិបសាយជាមួយcms និង ការ​hack ,clone វិបសាយល្បី

Summary: ការបង្កើតវិបសាយដែលមានភាពងាយស្រួល និងពេញនិយម។ គន្លឹះក្នុងការ hack , clone វិបសាយល្បីៗដូចជា facebook , Twitter , Vk ជាដើម តាមរយ: open source ស្របច្បាប់មួយ។

About the Speaker: ជានិស្សិតសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ​ ផ្នែក វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ និង អភិបាល​វិបសាយ BookGoer និង​​ស្ថាបនិក​ Addon WordPress។

Language for Presentation: Khmer