ការពិភាក្សាអំពីសមាហរណកម្ម​ ២០១៥ (Debate Of Asain 2015)

logoSpeaker’s Name: ពិជ័យសម្បត្តិ (Pichey Sombath)

Topic: ការពិភាក្សាអំពីសមាហរណកម្ម​ ២០១៥ (Debate Of Asain 2015)

Summary: ការបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងក្នុងគោលបំណង៖
– ចង់អោយសិស្ស ​និសិ្សត ទទួលបាននូវចំណេះដឹង បទពិសោធន៏ក្នុងការសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យក្នុងរយៈពេល៤ឆ្នាំ
​ – អោយសិស្ស និសិ្សត យល់អោយច្បាស់លាស់ពីសមាហរណកម្មអាស៊ាន២០១៥
– អោយសិស្ស និសិ្សតយល់អោយច្បាស់ពីទីផ្សារការងារ ពេលសមាហរណកម្មអាស៊ាន២០១៥ ចូលមកដល់…………។ល។

About the Speaker: ឈ្មោះ ពិជ័យសម្បត្តិ ភេទ ប្រុស មកពីស្រុក ព្រៃឈរ ខេត្ត កំពង់ចាម
តួនាទី ជាប្រធានក្រុម និសិ្សតឆ្នើមពិជ័យសម្បត្តិ
បទពិសោធន៏ ដឹកនាំយុវជន និងនិសិ្សត ចូលរួមកម្មវិធីជាច្រើន និងផ្តល់នូវឱកាសទៅដល់និសិ្សត​ និងយុវជនទទួលបាននូវឱកាសការងារ

Language for Presentation: Khmer