បង្កើត Form register សំរាប់Website ដោយពុំចាំបាច់ប្រើCode និងរហ័សជាមួយGoogle Doc

សាន សុភ័ក្រ្តSpeaker’s Name – សាន សុភ័ក្រ្ត

Topic – បង្កើត Form register សំរាប់Website ដោយពុំចាំបាច់ប្រើCode និងរហ័សជាមួយGoogle Doc

Summary – យើងអាចបង្កើតForm registerបានយ៉ាងងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សដោយគ្រាន់តែប្រើGoogle Docតែប៉ុណ្នោះ។
អត្ថប្រយោជន៍មាន៖
-យើងអាចបង្កើតFormបានជាទ្រង់ទ្រាយច្រើន
-យើងអាចប្រើប្រាស់Formនេះក្នុងមុខងារជាច្រើន
-ងាយស្រួលស្រង់ទិន្ន័យ
-ចំណេញSpace Hosting
-ងាយស្រួលប្រើ និងងាយយល់
តម្រូវការ៖ ត្រូវមានComputerមួយគ្រឿង និងAccount Gmailមួយ។

About the Speaker – ខ្ញុំបាទជានិស្សិតឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១ ជំនាន់ទី២ នៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរជំនាន់ថ្មី។ ខ្ញុំបាទធ្លាប់ធ្វើចូលរួមកម្មវិធីBarcampចំនួន២ដងរួចមកហើយ គឺលើកទី១នៅបាត់ដំបង(ជាអ្នកចូលរួមធម្មតា) និងលើកទី២នៅកំពង់ចាម(ជាវាគ្មិន)។ ហើយលើកនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកចូលរួមសិក្សាប្រធានបទរបស់ខ្ញុំច្រើនដូចកាលនៅកំពង់ចាមទៀតទៅចុះ..។

Language for Presentation – Khmer