បង្កើតវិបសាយជាមួយCMS​, ការ​Hack ,clone script វិបសាយល្បី(facebook, twitter , vk…) និង ការបង្កើតបណ្តាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនFree

ផាត សុវឌ្ឈនាSpeaker’s Name: ផាត សុវឌ្ឈនា

Topic: បង្កើតវិបសាយជាមួយCMS​, ការ​Hack ,clone script វិបសាយល្បី(facebook, twitter , vk…) និង ការបង្កើតបណ្តាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនFree

Summary: ការបង្កើតវិបសាយជាមួយCMS​​ ដែលមានភាពពេញនិយមនិង ងាយស្រួល សុវត្ថិភាព ,ការ​Hack ,clone script វិបសាយល្បី(facebook, twitter , vk…) តាមរយៈកម្មវិធីស្របច្បាប់មួយ និង​ការបង្កើតបណ្តាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនFree សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ក្រុម….តាមតម្រូវការនីងមានភាពងាយស្រួល។

About the Speaker: ជានិស្សិតមកពីសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ ។និងជាស្ថាបនិកគេហទំព័រ Bookgoer.com ។ក្រៅពីនេះទៅទៀត​ជាស្ថាបនិក Add-on & Template WordPress PhpFox .

Language for Presentation: Khmer