ការ​បង្កើត​វីដេអូ និង​មគ្គុទ្ទេសក៍​ជំនួយ​​ការ​ប្រើប្រាស់​ ICT​ សម្រាប់​គ្រូ និង​សិស្ស

Chim monerathSpeaker’s Name – ជឹម មុនីរ័ត្ន

ប្រធានបទ – ការ​បង្កើត​វីដេអូ និង​មគ្គុទ្ទេសក៍​ជំនួយ​​ការ​ប្រើប្រាស់​ ICT​ សម្រាប់​គ្រូ និង​សិស្ស

បង្ខេប​ប្រធានបទ – មគ្គុទ្ទេសក៍​ជំនួយ​គឺ​យើង​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​ជា​ជំនួយ​ក្នុង​ការ​បង្រៀន​ និង​ការ​សិក្សា​កម្មវិធី​ការិយាល័យ​ភាសាខ្មែរ​ ដើម្បី​ងាយ​ស្រួល​យល់​ និង​អនុវត្តន៍​។ នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​នេះ​​ យើង​បាន​ដាក់​បញ្ចូល​នូវ​កម្មវិធី​ភាសាខ្មែរ​មួយ​ចំនួន​ ដូចជា៖ កម្មវិធី​ស្លឹករឹត កម្មវិធី​និពន្ធ កម្មវិធី​ពិព័រណ៍ និង​កម្មវិធី​ជា​ច្រើន។

វាគ្មិន – ជឹម មុនីរ័ត្ន ជា​សមាជិក​ក្នុង​គម្រោង​ SPICE មាន​តួនាទី​ជា IT Technical នៅ​អង្គការ​វិទ្យាស្ថាន​បើក​ទូលាយ។

Language for Presentation – Khmer