ការគ្រប់គ្រងក្នុងអង្គភាព

logoSpeaker’s Name: thatthuy thuythat (ធុយ ថាត )

Topic: ការគ្រប់គ្រងក្នុងអង្គភាព

Summary: ការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអង្គភាព យើងត្រូវតែត្រូវការ កត្តា ៤ សំខាន់
-ការធ្វើផែនការ
-ការចាត់ចែងទៅតាមធនធាននីមួយៗ អោយមានប្រសិទ្ទិភាព
-ការដឹកនាំ
-ការត្រួតពិនិត្យនៃដំណើរ
ខ្ញុំបាទសូមលើកយកការគ្រប់គ្រងគ្រងការវិវត្តន៏ឯកសារនៅក្នុងការិយាល័យ ត្រូវការជាចាំបាច់នូវធាតុសំខាន់ ៤ គឺ ៖
– ការដាក់តាមក្រូណូ
– ការប្រើប្រាស់ប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាព
– ការប្រប្រាស់ឡើងវិញ
-ការកំទេចឯកសារ ។

About the Speaker: Thuy that
Organization : …
Position : Administration

Language for Presentation: Khmer