សុវត្ថិភាព និង​ភាព​ឯកជន​នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ​សង្គម

Vannakប្រធាន​បទ ៖ សុវត្ថិភាព និង​ភាព​ឯកជន​នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ​សង្គម

សង្ខេប ៖ នៅ​ក្នុង​សង្គម​មនុស្ស គឺ​មាន​មនុស្ស​ល្អ និង​អាក្រក់ ។ ដូចគ្នា​នេះ​ដែរ អ្នក​ប្រើប្រាស់​បញ្ដាញ​សង្គម​ក៏​ដូច​គ្នា​ដែរ ដូច្នេះ​ការ​ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​ជា​សាធារណៈ គួរ​តែ​ត្រូវ​បាន​យកចិត្ត​ទុកដាក់ និង​ប្រុងប្រយ័ត្ន ។

វាគ្មិនអេង វណ្ណៈ ជា​សមាជិក​អ្នក​រៀបចំ​ព្រឹត្តិការណ៍ បារខែម ។ គាត់​ទទួល​បន្ទុក​ជា​អ្នក​គ្រប់គ្រង និង​រចនា​គេហទំព័រ​សម្រាប់ www.barcampcambodia.org ។ ក្រៅ​ពីនេះ​ទៀត គាត់​ក៏​ជា​អ្នក​តំណាង www.mozilla.org សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជាផ​ងដែរ ។