គន្លឹះ​ការ​ថត​រូប​ដោយ Smart Phone

Oulsarakham TrodethSpeaker’s Name – Oulsarakham Trodeth

Topic – គន្លឹះ​ការ​ថត​រូប​ដោយ Smart Phone

Summary – មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថារាល់​រូប​ភាព​ដែល​ស្រស់​ស្អាត​ ហើយ​មាន​ភាព​ឆ្នៃ​ប្រឌិត​សុទ្ធ​តែ​ត្រូវ​ថត​ដោយកាម៉េរា​Professional DSLRនោះ​ទេ។ គ្រាន់​តែមាន​Smart phoneអ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ក៏​ផ្ដិត​យក​រូប​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​មិន​ចាញ់DSLRនោះ​ ទេ។ ក្នុង​បទបង្ហាញ​នេះ​ខ្ញុំ​និង​ធ្វើ​ការ​បង្ហាញ​ពី​គន្លឹះ​ខ្លះ​ សំខាន់ៗដែលទាក់​ទង​នឹង​ការ​ថត​រូប​ដោយ​ប្រើSmart Phone។

About the Speaker – ខ្ញុំ​ជា​Web masterនៅ​ក្រុម​ហ៊ុន​ឯកជន​មួយ។​ ខ្ញុំ​បញ្ជប់​ការ​សិក្សា​ផ្នែក​ITនៅ​សកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ​។ ការ​ថត​រូប​ជា​ចំនូល​ចិត្ត​មួយរបស់​ខ្ញុំ តែ​ការ​សំខាន់​ខ្ញុំ​ថត​រូប​ដោយ​ប្រើSmart Phone។

Language for Presentation – Khmer