យុទ្ទសាស្រ្តគ្រប់គ្រងពេលវេលា

Hong DanySpeaker’s Name – Hong Dany

Topic – យុទ្ទសាស្រ្តគ្រប់គ្រងពេលវេលា

Summary – _ កត្តាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀបចំផែនការពេល​វេលា
– ចាត់អាទិភាពការងារ
– កំណត់ពេលវេលាបំពេញការងារ
– លៃលកពេលសម្រាក
– ចេះបត់បែនអារម្មណ៍
– បង្កើនការងារបម្រុង
– លះបង់ការងារដែលមិនចាំចាច់ចោល
_ ការសម្របសម្រួល
– ពេលវេលាដែលត្រូវប្រើ
– ការផ្អាកបំពេញការងារមួយចំនួន
– ផ្ទេការងារឲ្យអ្នកផ្សេង
– បង្កើនល្បឿនការងារ
– លះបង់ចោល
– ផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបទការងារ

About the Speaker – Hong Dany
Company : High Services Co,.Ltd
Position : Administrator

Language for Presentation – Khmer