គន្លឹះធ្វើផ្កាពីក្រដាស និងវិធីសាស្រ្តរៀបចំផ្កាតាមបែបជប៉ុន (Tips of making paper flowers and Japanese design style)

Ms. Yim Vanne (Dr. Love)Speaker’s Name – Ms. Yim Vanne (Dr. Love)

Topic – គន្លឹះធ្វើផ្កាពីក្រដាស និងវិធីសាស្រ្តរៀបចំផ្កាតាមបែបជប៉ុន (Tips of making paper flowers and Japanese design style)

Summary – ក្រៅពីការងារបច្ចេកទេស ការងារធ្វើដោយដៃ (handcraft) ក៏ជាផ្នែកមួយ ដែលអាចជួយឲ្យយើងអាចរកប្រាក់កំរ៉ៃបានយ៉ាងងាយស្រួល ។
ដូច្នេះដើម្បីជាការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងនេះ នាងខ្ញុំនិងធ្វើការបង្ហាញជូន ពីរបៀបធ្វើផ្កាពីក្រដាស និងការរៀបចំផ្កាតាមបែបជប៉ុន ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា។
ជឿជាក់ថា វិធីទាំងសាស្រ្តនេះជាចំនែកមួយអាចជួយឲ្យ អ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវ ចំណេះ ជំនាញមួយបានយ៉ាងពិតប្រាកដ។
បទបង្ហាញជាក់ស្តែងនឹងលើកយកមកចែកជូនដូចជាៈ
១. ការរៀបចំសម្ភារៈនិង ប្រភេទផ្កា
២. គន្លឹះនៃការកាត់ក្រដាស់ និង បច្ចេកទេសក្នុងការបត់ផ្កា
៣. វិធីសាស្រ្តរៀបចំ និងតុបតែងផ្កាតាមបែបជប៉ុន
៤. ការអនុវត្តផ្ទាល់របស់អ្នកចូលរួម

About the Speaker – I am a Program Coordinator at Educational Development Institute (EDI), which provides professional and cooperate training. I have experienced of giving presentations during the first and second Barcamp event in Battambang and Kampong Cham province. People mostly know me through a topic about “Love”, and I have also been invited by Radio 102.5 FM (Society and Education Program) and 103 FM (Loy 9 Program) as a guest speaker for a shearing the morality of love and Education . I am talented in arts and handcrafts.

Language for Presentation – Khmer